Jdi na obsah Jdi na menu
 


STŘEDISKO  PRACOVNÍ  REHABILITACE

denní stacionář - účelové zařízení SPMP Ostrava,o.s.

L. Podéště  1874/ 4,   Ostrava – Poruba, 708 00

Etický  kodex

Místo realizace: SPR - denní stacionář - účelové zařízení SPMP Ostrava,o.s.

Závaznost                : určeno pro všechny zaměstnance organizace

Cíl metodického postupu :    základní norma pro jednání a chování  zaměstnanců k uživatelům, jejich rodinám a veřejností

Etický kodex je norma, která vychází ze zásad zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklarací lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a dalších. Mravní norma předpokládá její vnitřní přijetí a vnější dodržování.

Etika  jednání zaměstnanců je určena:

*   Filozofickými, ideovými, náboženskými  názory a  postoji společnosti.

*   Právním systémem, zákonnými  normami,  jimž se  řídí sociální péče.

*   Vědecko – technickou úrovní a materiální  i personální vybaveností  pracoviště.

*   Postavením  zaměstnanců, jejími vymezenými  povinnostmi a odpovědností.

*   Osobními vlastnostmi a úrovní mezilidských vztahů na pracovišti.

1. Oblast přístupu ke klientům

          Zaměstnanec organizace přijímá klienta bez výhrad, tzn.:

·         Pracovník při veškeré práci důsledně vychází z Listiny základních práv a svobod.

·         Pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům.

·         Při plnění pracovních povinností  respektuje  jejich lidskou důstojnost, nedává  najevo fyzickou nebo duševní  převahu, neprojevuje nepřátelské  chování.

·         Jedná tak, aby chránil důstojnost a základní lidská práva svých klientů.

·         Dodržuje  zásady  slušného  chování  ve vztahu ke klientům, jejich příbuzným, zákonným zástupcům i  spolupracovníkům.

·         Pracovník SPR dbá na to, aby všichni kdo se na něho obrátí, obdrželi potřebné  informace a pomoc v rámci jeho možností a možností organizace.

·         Přistupuje ke každému klientovi s individuálním přístupem, spolupracuje v rámci možností s rodinou klienta.

·         Pomáhá klientům prosazovat  jejich práva,  respektuje  a podporuje jejich  osobní  zájmy, přání a cíle.

·         Informace o klientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat  mlčenlivost o  informacích,  s kterými  přišel  do  styku při plnění  pracovních  úkolů,  a  to  i  po  skončení  pracovního  poměru v organizaci.

2. Oblast odpovědnosti pracovníka SPR ke své práci a osobnost

    pracovníka

·        Pracovník SPR je v jednání čestný a počíná si tak, aby zbytečně nevznikaly pochyby o jeho morálních vlastnostech.

·         Pracovník SPR má kladný vztah ke své práci, služba handicapovaným není jen způsob výdělku.

·         Zodpovídá za kvalitu služeb, které poskytuje. Usiluje o podávání profesionálního výkonu.

·         Usiluje o systematické prohlubování své profesní odbornosti, o soustavné celoživotní vzdělávání.

·         Chrání  majetek  organizace,  klientů  a zaměstnanců

·         Podporuje právo klientů na nezávislost  a své jednání přizpůsobuje jejich aktuálnímu  zdravotnímu  stavu.

 

3. Oblast vztahů mezi pracovníky SPR

·        Pracovník SPR se chová vstřícně, kolegiálně a čestně.

·        Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů.

·        Vzájemná spolupráci a předávání si zkušenosti vede ke zvyšování kvality poskytované služby.

·        Důležitá je vzájemná úcta, ale i vzájemná otevřenost, respektování rozdílů v názorech kolegů, kritické připomínky vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4. Oblast vztahu ke společnosti

·         Pracovník SPR v rámci svých schopností a možností aktivně přispívá k sociální spravedlnosti ve světě (změna společenského klimatu, změna legislativy, osvěta veřejnosti) v rámci své rodiny, blízkého okolí, přednáškovou činností, apod.

·        K jiným neziskovým organizacím je vstřícný, a tolerantní. Snaží se v rámci svých kompetencí o prohlubování vztahu s danou konkrétní organizací, odmítá vytvářet atmosféru rivality a nekonstruktivní konkurence.

 

                     PhDr. Lenka Hankeová

        Platnost: 1.9.2009                         ředitelka SPR Ostrava